Prijava projekata - EU fondovi i EU programi

BIZ.SUPPORT pruža usluge prijave projekta na natječaje EU fondova i EU programa s naglaskom na Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Izrada Cost Benefit analize

BIZ.SUPPORT pruža usluge izrade Cost-benefit analize kao i edukacije iz područja izrade CBA analize.

Prijava projekata na natječaje NPOO

BIZ.SUPPORT pruža usluge prijave projekta na natječaje NPOO (Nacionalni plan oporavak i otpornost), s naglaskom na investicije u privatnu turističku infrastrukturu.

Pregled glavnih karakteristika

Financijska perspektiva EU za razdoblje 2021. – 2027.

Financijskom perspektivom EU za razdoblje 2021. – 2027. Hrvatskoj je na raspolaganju više od 25 milijardi eura.

Sredstva se dodjeljuju iz dva izvora:

 • Višegodišnji financijski okvir (VFO) za sedmogodišnje razdoblje iz kojeg se Hrvatskoj dodjeljuje više od 14 mlrd €
 • EU sljedeće generacije (Next Generation EU; NGEU) iz kojeg se Hrvatskoj dodjeljuje više od 11 mlrd €

U okviru VFO-a dio sredstava raspodijeljen je i na Kohezijsku politiku za razdoblje 2021.-2027.

Kohezijska politika za razdoblje 2021.-2027.

Kohezijsku politiku za razdoblje 2021.-2027. čine sredstva četiri niže navedena fonda, iz kojih je moguće financiranje sljedećih namjena:

 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) - ulaganja u infrastrukturu; istraživanje i inovacije, produktivna ulaganja u MSP-ove i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, opremu, softver i nematerijalnu imovinu te umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava
 • Kohezijski fond (KF) - podupiru se ulaganja u području prometa i okoliša, uz poseban naglasak na obnovljivoj energiji te ulaganja u TEN-T.
 • Europski socijalni fond plus (ESF+) - podupire se veći pristup zaposlenju, modernizacija institucija i usluga tržišta rada, promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju, promicanje cjeloživotnog učenja.
 • Fond za pravednu tranziciju (FPT) - produktivna ulaganja u MSP-ove, ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija; ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastrukture za čistu energiju po pristupačnoj cijeni i smanjenje emisija stakleničkih plinova; ulaganja u digitalizaciju; ulaganja u unapređenje kružnoga gospodarstva te ulaganja u dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika.

 

Operativni programi vezani za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu jesu:

 1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (OPKK); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda
 2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (OPULJP); financiran iz Europskog socijalnog fonda plus
 3. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Fonda za pravednu tranziciju.

 

BIZ.SUPPORT pruža usluge:

 • prijave projekta na natječaje EU fondova i EU programa s naglaskom na Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • usluge izrade Cost-benefit analize kao i edukacije iz područja izrade CBA analize

Nacionalni plan oporavak i otpornost (NPOO)

Nacionalni plan oporavak i otpornost (NPOO) za razdoblje od 2021. do 2026. stukturiran je tako da obuhvaća pet komponenti i jednu inicijativu:

C1. Gospodarstvo

C2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina

C3. Obrazovanje, znanost i istraživanje

C4. Tržište rada i socijalna zaštita

C5. Zdravstvo

C6. Inicijativa: Obnova zgrada

 

Financijska sredstva za NPOO iznose ukupno 9,9 mlrd € (74,65 mlrd kn), od čega se:

 • 6,3 mlrd € (47,50 mlrd kn) odnosi na bespovratna sredstva
 • 3,6 mlrd € (27,14 mlrd kn) odnosi na zajmove

 

KOMPONENTA GOSPODARSTVO obuhvaća sljedeće potkomponente:

C1.1. Jačanje konkurentnosti i zelena tranzicija gospodarstva

C1.2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstvo

C1.3. Unaprjeđenja vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom

C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava

C1.5. Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanaca opskrbe hranom

C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma 

 

BIZ.SUPPORT pruža usluge prijave projekta na natječaje NPOO s naglaskom na investicije u privatnu turističku infrastrukturu (komponenta C1.6.).