BIZ.SUPPORT

Pruža usluge poslovnog savjetovanja, pribave financiranja putem EU fondova i EU programa te usluge edukacije i treninga, a na tržištu je od 2008. godine.

Dr.sc. Dolores Pušar Banović, prof.v.š.

Samostalni konzultant i edukator SAZNAJTE VIŠE

Usluge poslovnog savjetovanja

 • Pomoć u vođenju financija poduzeća
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
 • Izrada strateških planova i strategija razvoja
 • Procjena vrijednosti poduzeća
 • Dubinsko snimanje poslovanja (due diligence)
 • Financijsko restrukturiranje
 • Kontroling

Usluge pribave financiranja putem EU fondova i EU programa

 • Prijava projekta na natječaje EU fondova i EU programa
 • Izrada studija izvedivosti i cost benefit analize
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Edukacija i treninzi

 • Poslovne financije
 • Financijska analiza
 • Poslovno planiranje i budžetiranja kapitala
 • Kontroling
 • Procjena vrijednosti poduzeća
 • Poslovne kombinacije
 • Financijska tržišta i institucije
 • Financijski instrumenti
 • Upravljanje rizikom

Vlasnica BIZ.SUPPORT-a je dr.sc. Dolores Pušar Banović, profesor visoke škole i licencirani voditelj projekata EU fondova, s dugogodišnjim iskustvom iz područja poslovnih financija, bankarstva i područja upravljanja nekretninama.

Dr.sc. Dolores Pušar Banović započela je karijeru u uljanikovom društvu, «Uljanik» Poduzeće za promet i posredovanje vrijednosnim papirima i novcem d.o.o. na radnom mjestu Voditelja projekta, gdje je radila na projektima sanacije, vlasničke pretvorbe, privatizacija, procjene vrijednosti poduzeća, izrade strategija razvoja, osnivanja financijskih institucija i sl.

Karijeru nastavlja u bankarskom sektoru, najprije u Histria banci d.d. na poslovima Voditelja računovodstveno izvještajnih poslova, zatim u  Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. na poslovima Voditelja poslova sa stanovništvom u Poslovnici Pula, Riječkoj banci d.d. na poslovima Direktora Poslovnice Pula u Erste&Steiermarkische bank d.d. na mjestu Direktora Savjetodavnog centra Pula te ponovno u Istarskoj kredinoj banci Umag na poslovima financijskog kontrolinga.

Iz bankarskog sektora 2005. godine prelazi u sektor investicijskih fondova, gdje je zaposlena u društvu Terra Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima na funkciji Predsjednice Uprave Društva i Predsjednice Uprave nekretninskih fondova kojima Društvo upravlja, fondom Terra Firma d.d. i Terra Mediterranea d.d.

Od 2008. godine angažirana je u svojstvu predavača na RRIF Visokoj školi za financijski menadžment – Zagreb, a od 2013. godine na Veleučilištu Vern u  Zagrebu (danas Sveučilište Vern). Na obje je institucije još uvijek angažirana u svojstvu profesora visoke škole, predavača financijske grupe predmeta.

Magistrirala je iz područja kapitalnog budžetiranja temom „Real option metoda u ocjeni investicijskih projekata“, a doktorirala iz područja vrednovanja nekretnina temom „Diverzifikacijski učinci uključivanja nekretnina u investicijski portfolio“.

Od 2015. godine predsjednica je Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene i stručne konferencije Računovodstvo i menadžment (RIM) u organizacije Udruge Hrvatski računovođa i RRiF Visoke škole za financijski menadžment.

Stručno se usavršavala iz područja izvedbe i provedbe projekata EU fondova, ocjene investicijskih projekata, u organizaciji Zagrebačke burze stječe licencu ovlaštenog brokera, a za provođenje edukativnih aktivnosti završila je i didaktičko-metodičko i psihologijsko usavršavanje nastavnika.

Profesionalnu karijeru nastavlja u svojstvu samostalnog konzultanta i edukatora.