Nudimo kvalitetnu uslugu poslovnog savjetovanja

Nudimo kvalitetnu uslugu poslovnog savjetovanja

Poslovni plan i investicijska studija

Prilikom pokretanja poslovanja (start up), pokretanja investicije kod postojećeg poduzetnika u ranoj fazi poslovanja, prilikom poslovnih kombinacija (pripajanja, spajanja i sl.), sastavlja se poslovni plan  (business plan). Poslovni plan detaljno razrađuje poduzetničku ideju i daje preciznu procjenu budućeg poslovnog i financijskog razvoja poslovnog subjekta tijekom određenog razdoblja. Poslovni plan služi kao priprema poslovnog pothvata, kao vodič za realizaciju pothvata te često kao instrument za prikupljanje potrebnih financijskih sredstava.

S druge stane prilikom analize i planiranja ulaganja u dugoročne investicijske projekte, sastavlja se  investicijska studija, koja prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način realizacije projekta. Kod investicijskih projekata u javnom sektoru koristi se termin studija izvodljivosti (feasibility study) koja je uz analizu koristi i troškova (cost-benefit analysis) sastavni dio dokumentacije za ishodovanje financijskih sredstava EU fondova.

BIZ.SUPPORT je u dosadašnjem poslovanju izradio više od 70 investicijskih studija, poslovnih planova i studija opravdanosti davanja koncesije, u djelatnosti turizma (nautički turizam, golf turizam, kulinarski turizam, privatni iznajmljivači, hoteli, auto-kampovi, ugostiteljstvo), poljoprivrede, trgovine, proizvodnji namještaja, djelatnosti prodaje automobila, nekretninskim projektima, ...

Strateški plan i strategija razvoja

Strateško planiranje je proces donošenja strategije ili smjera kretanja i istovremeno proces pronalaženja resursa za provedbu strategije, a sve to uzimajući u obzir kapitalna sredstva i zaposlene. Radi se o procesu koji služi za postavljanje vizije i misije poslovnog subjekta, temeljnih vrijednosti, ključnih ciljeva i područja djelovanja te naposlijetku i postavljanje ključnih pokazatelja učinkovitosti. Strateški plan osigurava osnove i okvir za pripremu planova na nižim organizacijskim razina. Proces strateškog planiranja odvija se u koracima, putem eksterne i interne analize poslovanja, SWOT analize, putem definiranja temeljnih vrijednosti poduzetnika, njegove misije i vizije. Definiraju se strateški ciljevi i strategija, strategija se raslojava na procese, programe i projekte. Nakon izrade strateškog plana pristupa se njegovoj provedbi koju obilježava stalna kontrola i ocjenjivanje uspješnosti.

Vlasnica BIZ.SUPPORT-a bila je nositelj ili član tima za izradu niza strateških planova financijskih institucija i visokoškolskih institucija u kojima je bila zaposlena.

Procjena vrijednosti poduzeća

Procjena vrijednosti poduzeća, osnova je donošenja niza strateških poslovnih odluka. Procjena poduzeća vrši se kod kupnje odnosno prodaje poduzeća ili pojedinih segmenta poduzeća, kod donošenja odluka o investiranju u poduzeće, kod nasljeđivanja poduzeća za potrebe utvrđivanja porezne osnovice te kod raznih oblika poslovnih kombinacija (spajanja, pripajanja,..).

Metode procjene temelje se na dva osnovna kriterija:

a) imovina poduzeća

b) profitna snaga poduzeća

Kod vrednovanja zasnovanog na imovini vrednovanje poduzeća temelji se na vrednovanju imovine koju poduzeće posjeduje, a pretežito se radi o materijalnoj i nematerijalnoj imovini. Prednost ovih metoda je objektivnost, a s obzirom da se zasnivaju na realnim vrijednostima imovine u poduzeću, dok se s druge strane kao slabost ističe činjenica da ne uzimaju u obzir profitnu snagu poduzeća.

Metode procjene temeljene na profitnoj snazi poduzeća, vrijednost poduzeća procjenjuju ocjenom zarade, odnosno neto dobiti poduzeća ili čistog novčanog toka. Ove su metode dinamičke jer u obzir uzimaju buduće projekcije kretanja zarade poduzeća. Temelje se na konceptu ekonomske vrijednosti i uvažavanja međuzavisnosti rizika i profitabilnosti, odnosno u vrednovanje uključuju i rizik ostvarenja zarade. Slabost ovih metoda je subjektivnost u procjenama budućeg dobitka ili budućih novčanih tokova. Koncept ekonomske vrijednosti temelji se na sposobnost stvaranja budućih čistih novčanih tokova pod uvjetom „going concern” (tj. načelo kontinuiteta) poslovanja, a ekonomska vrijednost poduzeća predstavlja sadašnju vrijednost svih budućih novčanih tokova.

BIZ.SUPPORT je u dosadašnjem poslovanju bio angažiran na procjeni vrijednosti niza turističkih poduzeća (hotelijerstvo i golf turizam).

Financijsko restrukturiranje

Restrukturiranje poduzeće provodi se na operativnoj, financijskoj i strateškoj razini. Operativno restrukturiranje podrazumijeva promjene u proizvodnom miksu, uvođenje novih proizvoda, poboljšanje kanala distribucije, smanjenje materijalnih troškova i troškova zaposlenika, usmjerenje proizvodnje prema potražnji, a sve s ciljem podizanja profitabilnosti i likvidnosti poduzeća. Operativno restrukturiranje usmjereno je na povećanje prihoda, smanjenje troškova i smanjenje imovine.

Financijsko restrukturiranje provodi se putem mjera kojima je cilj sprječavanje insolventnosti te osiguranje kratkoročnog preživljavanja poduzeća. Srednjoročni i dugoročni cilj financijskog restrukturiranja je definiranje kvalitetne strukture kapitala i njezina rekonstrukcija, a koja se odnosi na promjene u strukturi kapitala i zaduženosti poduzeća.

Strateško restrukturiranje uključuje strukturnu reorganizaciju poslovanja u smislu reorganizacije i racionalizacije postojećih poduzetnikovih djelatnosti, snažnijeg zaokreta prema novim proizvodima, poslovnim modelima, tehnologiji, novim tržištima, a ponekad i strukturnu promjenu u „core“ biznisu poduzeća.

Due diligence

Due diligence odnosno dubinsko snimanje predstavlja dubinsku analizu poslovanja poduzeća koje najčešće prethodi strateškoj poslovnoj odluci. Provodi se kod donošenja odluke o provođenju poslovnih kombinacija društva koje se dubinski snima, a najčešće je riječ o kupovini nekog poduzeća ili kombinacijama udruživanja i stjecanja poduzeća (mergers and acquisitions), ili se dubinsko snimanje provodi radi procesa operativnog i/ili financijskog restrukturiranja poduzeća. Cjelovita dubinska analiza obuhvaća financijski, pravni, komercijalni i tehnički segment poslovanja.

BIZ.SUPPORT pruža uslugu financijskog dubinskog snimanja uz osiguranje partnera za provedbu ostalih segmenata dubinske analize, pravne, komercijalne i tehničke dubinske analize.

Financijski due diligence obuhvaća:

a) analizu operativnih, investicijskih i financijskih aktivnosti poduzeća.

b) vertikalnu i horizontalnu analizu financijskih izvještaja te analizu putem financijskih pokazatelja

c) analizu novčanog toka, neto radnog kapitala i njegovih sastavnica, ciklusa konverzije novca, te analizu pokazatelja novčanog toka

d) analizu troškova i točke pokrića

e) analizu prihoda i politike cijena

f) analizu poslovne i financijske poluge

g) financijsku analizu kapitalnih investicija

h) analizu vlasničke glavnice i analizu zaduženja

BIZ.SUPPORT je u dosadašnjem poslovanju bio angažiran na financijskom restrukturiranju i due dilligence aktivnostima nekoliko proizvodnih poduzeća (proizvodnja namještaja, proizvodnja kamena).

Kontroling

Funkcija kontrolinga u poduzeću sve više dobiva na značaju. U nekim se poduzećima dio kontroling funkcije obavlja u računovodstvu i financijama ili u odjelu analize poslovanja, ali sve više i u zasebnoj funkciji kontrolinga. U velikim je poduzećima kontroling organizacijski podijeljen na operativni i strateški kontroling, dok s druge strane većina srednjih i malih poduzeća unutar funkcije kontrolinga koristi operativne i strateške alate kontrolinga, čime se integrira strateška i operativna razina planiranja i upravljanja. Zadatak kontolera je da planira, analizira, kontrolira i koordinira sve aktere u poduzeću u funkciji podrške upravljanju te realizaciji postavljenih ciljeva. Dok se strateškim kontrolingom djeluje na strateškoj razni, analiziraju i postavljaju strateški ciljevi, analizira poteba za strateškim djelovanjem te identificiraju nove poslovne mogućnosti, operativni kontroling djeluje na operativoj razini odnosno djeluje na razini pojedinih poslovnih funkcija poduzeća.

BIZ.SUPPORT pruža usluge poslovnog savjetovanja i edukacije iz područja kontrolinga i poslovne analize te pripreme kontrolerskih izvještaja za upravu.