Odaberite edukaciju po vašoj mjeri

Sve se edukacije izvode ili kao cjeloviti programi ili kao zasebni moduli.

Edukacije se kreiraju za potrebe naručitelja i prilagođavaju djelatnosti u kojima naručitelj djeluje te se provode u prostorima naručitelja, tzv in-house edukacije.

Poslovne financije

Modul I: Poslovne financije_temeljni pojmovi

a) Vrijednost, vremenska vrijednost novca, kamatna stopa, …

b) Operativne aktivnosti / financijske aktivnosti / investicijske aktivnosti

c) Temeljni financijski izvještaji -> analiza

Modul II: Operativne aktivnosti

a) Upravljanje imovinom

b) Upravljanje troškovima + točka pokrića

c) Strategija formiranja cijena

d) Poslovna poluga

Modul III: Financijske aktivnosti

a) Financiranje poslovanja

b) Struktura kapitala -> financijska poluga, WACC, CAPM

c) Upravljanje radnim kapitalom

Modul IV: Investicijske aktivnosti

a) Model financijskog rasta i potreba za vanjskim izvorima financiranja

b) Budžetiranje kapitala -> interni rast

c) M&A aktivnosti -> eksterni rast

Financijska analiza

Modul I: Financijski izvještaji kao temelj financijske analize

a) Vertikalna i horizontalna analiza financijskih izvještaja

b) Financijski pokazatelji

c) Pokazatelji dodane vrijednosti

Modul II: Analiza novčanog toka

a) Izvještaj o novčanim tokovima

b) Neto radni kapital

c) Cikuls konverzije novca

d) Financijski pokazatelji novčanog toka

e) Slobodni novčani tok poduzeća (FCFF)

f) Slobodni novčani tok na vlasničku glavnicu (FCFE)

Modul III: Analiza troškova

a) Metode analize troškova

b) Analiza točke pokrića

c) Analiza poslovne poluge

d) Analiza financijske poluge

Modul IV: Financijska analiza kapitalnih investicija

a) Vrste investicijskih projekata

b) Vremenska vrijednost novca

c) Statičke i dinamičke metode analize

d) Model ponderiranog prosječnog troška kapitala (WACC)

Modul V: Analiza vlasničke glavnice

a) Pristupi vrednovanju

b) Modeli diskontiranog novčanog toka

c) Modeli zasnovani na dividendi

d) Modeli zasnovani na zaradi

e) Modeli zasnovani na slobodnom toku novca

Modul VI: Komparativna financijska analiza

Poslovno planiranje

Modul I: Poslovno planiranje

a) Pojam i ciljevi planiranja

b) Vrste poslovnih planova

Modul II: Strateško planiranje

a) Koraci u izradi strateškog plana

b) Eksterna analiza (PEST analiza)

c) Interna analiza

d) SWOT analiza

e) Temeljne vrijednosti, misija i vizija

f) Strateški ciljevi

g) Plan akcija za realizaciju ciljeva

h) Rizici poslovanja

Modul III: Operativno kratkoročno planiranje i izrada proračuna poslovanja

a) Operativni proračun (proračun prodaje, proračun proizvodnje, proračun izravnog materijala i izravnog rada, proračun troškova, proračun zaliha, planirani RDG)

b) Financijski proračun (planirani novčani tok, planirana bilanca)

c) Kapitalni proračun

Izrada poslovnog plana / investicijske studije

Modul I: Sadržaj i struktura poslovnog plana/investicijske studije

a) Poduzetnik i poduzetnička ideja

b) Analiza dosadašnjeg poslovanja i ocjena razvojnih mogućnosti

c) Tehničko –tehnološki elementi pothvata/projekta

d) Analiza tržišta

e) Plan marketinga

f) Ekonomsko – financijska analiza poduzetničkog pothvata/projekta

g) Ekonomsko – tržišna ocjena poduzetničkog pothvata/projekta

h) Analiza rizika poduzetničkog pothvata/projekta

Modul II: Ekonomsko – financijska analiza poduzetničkog pothvata/projekta

a) ulazne varijable za projekciju financijskih izvještaja

b) projekcija računa dobiti i gubitka

c) projekcija financijskog (novčanog) toka

d) projekcija bilance

e) projekcija ekonomskog toka (FCF)

Modul III: Ekonomsko - tržišna ocjena poduzetničkog pothvata/projekta

a) statičke metode ocjene (analiza financijskih pokazatelja)

b) dinamičke metode ocjene (neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata, razdoblje povrata)

c) troškovi kapitala i struktura kapitala

d) model ponderiranog prosječnog troška kapitala (WACC)

Modul IV: Analiza rizika poduzetničkog pothvata/projekta

a) senzitivna analiza

b) analiza scenarija

Cost benefit analiza (CBA analiza)

Modul I: CB analiza u okviru EU fondova

a) Što je CB analiza

b) Definicija “velikih projekata”

c) Elementi CB analize

d) Principi primjene CB analize

e) Koraci u procjeni projekta

Modul II: Izrada studije izvedivosti s CB analizom

a) Sadržaj i struktura studije izvedivosti s CB analizom

b) Socio-ekonomski kontekst – Definiranje ciljeva – Identifikacija projekta

   1. Socio-ekonomski kontekst (teritorijalno i okolišno okruženje, gospodarski trendovi, institucionalno okruženje)
   2. Definiranje ciljeva
   3. Identifikacija projekta i projektnih aktivnosti

c) Tehnička izvedivost i održivi razvoj

   1. Analiza potražnje
   2. Opcijska analiza
   3. Utjecaj na okoliš

d) Financijska analiza projekta

   1. pretpostavke financijske analize
   2. investicijski troškovi i rezidualna vrijednost projekta
   3. operativni prihodi projekta
   4. operativni troškovi projekta
   5. izvori financiranja i kalkulacija financijskog jaza
   6. pokazatelji financijske analize projekta (FNPV, FRR, FNPV/C, FRR/C)

e) Ekonomska analiza projekta

   1. konverzija tržišnih u ekonomske cijene
   2. kvantifikacija društvenih koristi
   3. ostali indirektni učinci
   4. diskontiranje procijenjenih troškova i koristi
   5. pokazatelji ekonomske analize projekta (ENPV, ERR, B/C)

f) Analiza rizika projekta

   1. analiza osjetljivosti
   2. analiza scenarija
   3. kvalitativna analiza rizika
   4. probabilistička analiza rizika
   5. upravljanje rizikom

g) Zaključna ocjena projekta

Kontroling

Modul I: Financijski kontroling

a) Što je financijski kontroling

b) Pokazatelji financijske analize (likvidnost, profitabilnost, zaduženost, ekonomičnost, aktivnost,..)

c) Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja (Du pont, Altmanov model, Kralicek model, Zmijewski model, Springate model … )

d) Pokazatelji stvaranje dodane vrijednosti (VA, EVA, MVA)

e) Troškovi kapitala (WACC)

f) Analiza novčanog toka (NWC, CCC, FCFF, FCFE)

Modul II: Kontroling troškova

a) Što je kontroling troškova

b) Apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova

c) Točka pokrića

d) Poluge (operativna, financijska i kombinirana)

Modul III: Kontroling proizvodnje

a) Što je kontroling proizvodnje

b) Kalkulacija cijene koštanja

c) Kontribucijska marža

d) Analiza rentabilnosti proizvoda (RUC)

Modul IV: Kontroling prodaje

a) Što je kontroling prodaje

b) ABC analiza

c) Analiza prodaje i životni vijek proizvoda

Modul V: Kontroling investicijskog proračuna

a) Ocjena investicije

b) Slobodan novčani tok investicije (FCF)

c) Metode ocjene investicije (NPV, IRR, PI, razdoblje povrata)

d) Rizik investicije (analiza osjetljivosti, analiza scenarija)

Modul VI: Kontroling rizika

a) Vrste rizika

b) Tehničke mjere rizika

c) Modeli za mjerenje tržišnog rizika (CAPM, VaR)

Procjena vrijednosti poduzeća

Modul I: Dubinsko snimanje (due diligence) – pojam i vrste

Modul II: Metode vrednovanja poduzeća temeljene na imovini

a) knjigovodstvena vrijednost poduzeća

b) tržišna vrijednost poduzeća

c) fer vrijednost poduzeća

d) reprodukcijska vrijednost poduzeća

e) zamjenska vrijednost poduzeća

f) likvidacijska vrijednost poduzeća

g) raskomadana vrijednost poduzeća

Modul III: Metode procjene vrijednosti poduzeća koja se temelje na očekivanom dobitku

a) metoda ekonomske vrijednosti poduzeća

b) procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranja budućih novčanih tokova

c) metoda procjene pomoću multiplikatora

Modul IV: Kombinirane metode:

a) metoda srednje vrijednosti

b) integrativne metode

c) metoda neizravnog kombiniranja